Przejdź do treści

Statut szkoły

            Statut  Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach

Tekst ujednolicony

I. Przepisy ogólne

 1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach, zwana dalej Szkołą, jest publiczną szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego.
 2. Siedziba Szkoły znajduje się  w Ropczycach adres: 39-100 Ropczyce ul. Armii Krajowej 7
 3. Szkoła używa nazwy:  Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach.
 4. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach używa się nazwy w pełnym brzmieniu według wzoru: Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach.
 5. Szkoła nie posiada imienia, a ewentualnego nadania może dokonać organ prowadzący, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 6. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Gmina Ropczyce.
 7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

II. Cele i zadania szkoły

§ 2.

Szkoła realizuje zadania w oparciu o ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r.  poz. 1481 i 1818.) oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 3.

Zadaniem Szkoły jest:

  1)  rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych;

  2)  umuzykalnianie oraz przygotowywanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki;

  3)  przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia;

  4)  wychowywanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury.

§ 4.

Szkoła realizuje zadania, o których mowa w § 3 Statutu poprzez:

  1)  prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;

  2)  udział uczniów i nauczycieli w konkursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach i koncertach, konkursach i przeglądach;

  3)  współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej w zakresie organizacji koncertów, konkursów oraz innych imprez i projektów artystycznych;

  4)  dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów.

III. Organy szkoły

§ 5.

1. Organami Szkoły są:

  1)  Dyrektor Szkoły;

  2)  Rada Pedagogiczna;

  3)  Rada Rodziców;

  4)  Samorząd Uczniowski.

Dyrektor szkoły 

§ 6.

1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor Szkoły w szczególności:

  1)  kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

  2)  sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole,

  3)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju,

  4)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

  5)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

  6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

  6)  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,

  7)  realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,

  8)  współdziała ze szkołami wyższego stopnia w organizacji praktyk pedagogicznych,

  9)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

 10)  zapewnia właściwą organizację pracy Szkoły,

 11) organizuje współpracę z rodzicami i środowiskiem,

 12) jako kierownik zakładu pracy zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

 13) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami Szkoły.

Rada Pedagogiczna 

§ 7.

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły powołanym do realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin działalności Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

  1)  zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

  2)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  3)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

  4)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

  5)  podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

  6)  opiniowanie organizacji pracy Szkoły w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  7)  opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,

  8)  opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  9)  opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

       w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

10)  przygotowanie projektu i uchwalanie  zmiany Statutu,

11)  wykonywanie zadań Rady Szkoły w przypadku gdy Rada Szkoły nie została powołana.

Rada Rodziców 

§ 8.

1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 9.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

Samorząd Uczniowski 

§ 10.

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów Szkoły.

2. Zasady działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 11.

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, między innymi takich jak:

  1)  prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

  2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;

  3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

  4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

  5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

  6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Rozstrzyganie sporów

§ 12.

 1. W razie zaistnienia sporów między organami Szkoły głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie Szkoły. Organy między sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygania.
 2. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu w formie, o której mowa w ust.1 organy mogą zwracać się, w zależności od rodzaju sporu, do organu prowadzącego Szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą o jego rozstrzygnięcie.
 3. Dopuszcza się możliwość powoływania komisji, w skład której wchodzi „rozjemca” zaakceptowany przez organy będące w sporze.
 4. Komisja, o której mowa w ust.3 po zapoznaniu się z istotą sporu ma prawo przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.

IV. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 13.

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników  administracji i obsługi.

1.1) W szkole może zostać powołany wicedyrektor Szkoły.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 14.

1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawcze oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:

  1)  dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

  2)  wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju psychicznego;

  3)  bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów;

  4)  udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie ich problemów;

  5)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

  6)  dbałość o bezpieczeństwo uczniów;

  7)  dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;

  8)  promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia.

3. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni współpracować z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów.

4.Nauczyciele grupy przedmiotów (instrumentów) pokrewnych mogą tworzyć zespoły  przedmiotowe – sekcje.

5. Pracą zespołu kieruje kierownik sekcji (wychowawca) powołany przez Dyrektora szkoły.

6. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:

1) Ustalanie i ewaluację realizowanych w szkole programów nauczania,

2) Opracowywanie szczegółowych propozycji i zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa 

    metodycznego,

4) Opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania.

7. Postanowienia podjęte i zaprotokołowane na zebraniach zespołów są wiążące dla ich

    członków.”

§ 15.

 Do zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi należy w szczególności zadbanie i stworzenie odpowiednich warunków do pracy nauczycieli i uczniów.

V. Współpraca z rodzicami

§ 16.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele Szkoły współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania uczniów.

2. W ramach tej współpracy rodzice (prawni opiekunowie dzieci) maja prawo do:

  1)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych  Szkoły;

  2)  rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

  3)  uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

§ 17.

 Szkoła organizuje spotkania z rodzicami co najmniej dwa razy w roku oraz w miarę potrzeb.

§ 18.

 Rodzice (prawni opiekunowie) mogą kontaktować się w razie potrzeby z nauczycielami i Dyrektorem Szkoły w każdym czasie.

VI. Organizacja pracy szkoły

§ 19.

Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły.

§ 20.

1. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego:

1) arkusz organizacji Szkoły zawiera w szczególności informacje dotyczące:

a) klas z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w realizowanych przez szkołę cyklach kształcenia z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w zakresie gry na poszczególnych instrumentach głównych z wyszczególnieniem:

1. tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych   artystycznych, w tym godzin zajęć realizowanych w grupach,

2. wymiaru i przeznaczenia godzin innych zajęć edukacyjnych,

3. tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

     b) liczby grup w poszczególnych klasach;

c) liczby uczniów w poszczególnych grupach;

d) liczby pracowników ogółem;

e) imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli oraz rodzaju prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczby godzin tych zajęć w poszczególnych klasach, z wyodrębnieniem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

f) liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;

g) liczby nauczycieli, z wyszczególnioną liczbą nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach i stopniu awansu zawodowego oraz liczby godzin zajęć realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;

h) liczby pracowników administracji i obsługi oraz liczby etatów przeliczeniowych;

i) liczby godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, z wyodrębnioną liczbą godzin:

1. zajęć dydaktycznych i opiekuńczych,

            2. innych zajęć wspomagających proces kształcenia,

3. ponadwymiarowych;

2. podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie zajęć indywidualnych oraz klasowo – lekcyjnym;

3. godzina lekcyjna trwa:

a) 30 minut dla zajęć z instrumentu głównego w klasach I – III cyklu 6-cio letniego oraz fortepianu dodatkowego,

 b) 45 minut dla zajęć z instrumentu głównego w klasach IV – VI cyklu 6-cio letniego, I – IV cyklu 4-ro letniego oraz dla zajęć zbiorowych ogólnomuzycznych,  

c) 15 minut na jednego ucznia dla akompaniamentu i zajęć z gry a’vista

d) 45 minut zajęć zespołowych.

§ 21.

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia roku następnego.

2. Terminy zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw śródrocznych określają odrębne przepisy.

§ 23.

   1. Opiekę nad uczniem w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący lekcje.

2. W wypadku gdy uczniowie Szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty,    audycje muzyczne) opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele Szkoły wyznaczeni przez Dyrektora, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo poszczególnych uczniów.

3. Dyrektor i wszyscy pracownicy Szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, ochronę        przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

   4. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.

   5. Uczniowie i nauczyciele maja prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry na instrumentach oraz wykonywania obowiązków służbowych.

§ 24. 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która posiada odrębny regulamin.

2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie oraz pracownicy Szkoły.

3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno-   wychowawczych Szkoły, służą  doskonaleniu pracy nauczycieli, jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów.

§ 25

1. Szkoła prowadzi wypożyczanie instrumentów.

2. Zasady wypożyczania instrumentów szkolnych określa odrębny regulamin.

§ 26.

1. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w sprawach kształcenia, wychowania i opieki.

2. Rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych Szkoły i danej klasy;

 2) znajomości wymagań edukacyjnych, oceniania wewnątrzszkolnego, w tym   klasyfikowania i promowania uczniów oraz warunków i trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego;

  3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce, zachowania i przyczyn trudności, dostępnej w każdym czasie, która na wniosek nauczyciela lub prośbę rodziców, może być sporządzona w formie pisemnej;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

 5) zaznajomienia się ze sprawdzonymi i ocenionymi pisemnymi pracami kontrolnymi dziecka;

6) kierowania wszystkich swoich uwag i opinii bezpośrednio do Dyrektora Szkoły;

 7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi nadzorującemu.

3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami stwarzające możliwość wymiany informacji oraz dyskusji w sprawach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką.

4. Spotkania ogólne z rodzicami odbywają się 2 razy w roku szkolnym, a ponadto, w razie zaistniałej potrzeby, rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i Dyrektorem Szkoły w każdym czasie.

 5. Informowanie rodziców o postępach ucznia odbywa się również poprzez organizowanie popisów uczniów, audycji klasowych, lekcji otwartych, koncertów ogólnoszkolnych.

 6. W razie nagłej potrzeby skontaktowania się nauczyciela z rodzicami, Dyrektor Szkoły ma prawo wezwać rodziców ucznia do Szkoły.

VII.  System oceniania 

§ 27.

System oceniania wewnętrznego oparty jest na następujących zasadach :

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli  poziomu i postępów opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej oraz formułowania oceny;
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów,

e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;

 • Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich rodziców,

b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) ustalanie ocen klasyfikacji końcoworocznych i warunków ich poprawiania,

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych, poprawkowych,

e) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego;

 • Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
  o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania oraz sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • Oceny są:

a) jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców,

b) wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym,

c) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić;
w przypadku ocen ustalonych przez komisję egzaminacyjną uzasadnienie oceny sporządza przewodniczący komisji;

 • W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych a decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor na podstawie opinii wystawionej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną.
 • Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44zd ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole artystycznej – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne nie wcześniej niż w czasie, w którym jednocześnie uczęszcza on do klasy IV szkoły podstawowej, i nie później niż w czasie, w którym jednocześnie uczęszcza do klasy VIII szkoły podstawowej.
 • Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole artystycznej zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole artystycznej, i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia może być wydana także uczniowi szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, który jednocześnie uczęszcza do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły artystycznej. Dyrektor szkoły artystycznej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

§ 28.

 1. Klasyfikowanie odbywa się według następujących zasad:
  1. klasyfikowanie  śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z wyłączeniem zajęć, z których uczeń był zwolniony, co należy wpisać zamiast oceny
  1. w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne nie ustala się oceny
   z zachowania
  1. klasyfikowanie uczniów przeprowadza się co najmniej dwa razy w każdym roku szkolnym
  1. na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, z wyłączeniem przedmiotów, z których oceny będą ustalane w trybie egzaminów i wystawione przez komisje egzaminacyjne, a w sytuacji gdy uczniowi grozi niepromowanie lub skreślenie z listy uczniów poinformowanie rodziców na miesiąc przed końcem roku szkolnego.
 2. Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne,
  1. stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,
  1. stopień dobry – 4 – oznacza, że spełnienie wymagań nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów z dalszym kształceniem,
  1. stopień dostateczny – 3 – oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia,
  1. stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że ^spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne
   i poważnie utrudnia a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,
  1. stopień niedostateczny – 1 – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.
 3. Oceny ustala się w następujący sposób:
  1. ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne

 z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne,

 • ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego z przedmiotu instrument główny,
  • w celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego i końcowego dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
 • Dyrektor lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
 • nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,
 • ocenę z egzaminu promocyjnego i końcowego wystawia się wg skali punktowej:

– 25 pkt.       – stopień celujący

– 21-24 pkt. – stopień bardzo dobry

– 16-20 pkt. – stopień dobry

– 13-15 pkt. – stopień dostateczny

– 11-12 pkt. – stopień dopuszczający

– do 10 pkt. – stopień niedostateczny,

 • przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych
  • z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, imię i nazwisko ucznia, datę egzaminu, program artystyczny oraz ocenę ustaloną przez komisję wraz z liczbą punktów uzyskanych przez ucznia,
  • terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły,
  • w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
  • Przepisu ust. 3.2) nie stosuje się do uczniów klas pierwszych, gdzie ocenę wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia na podstawie pracy całorocznej.
 • Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 • W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 • Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 • Na prośbę ucznia nie klasyfikowanie go z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 • Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu instrument główny przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
 • Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły.
 • Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, ostatnim w danym roku szkolnym, a uzasadnionych przypadkach przed radą pedagogiczną rozpoczynającą następny rok szkolny.
 • Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.
 • Uczeń otrzymuje promocje do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich -zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem przedmiotu   instrument główny oraz kształcenie  słuchu, z których musi uzyskać  oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego.
 • Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w przypadku przedmiotu kształcenie słuchu – ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 28 punktu 21 niniejszego Statutu.
 • Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona,.
 • Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń tylko z jednego przedmiotu, a w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej z dwóch przedmiotów.
 • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły nie później jak w ostatnim tygodniu ferii letnich, przed posiedzeniem Rady Pedagogiczną rozpoczynającym nowy rok szkolny.
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja w składzie:

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze,– przewodniczący

2) Nauczyciel uczący danego przedmiotu,

3) Nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora.
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 12 lub nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
 4. W ciągu całego cyklu kształcenia w szkole uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
 5. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji chóru na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 7. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w szkole artystycznej w zakresie zgodnym z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. Wówczas w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych.

VIII. Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki

§ 29.

1. Uczeń ma prawo do:

  1)  właściwie zorganizowanego kształcenia;

  2)  opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności;

  3)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

  4)  swobody wyrażania myśli i przekonań;

  5)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

  6)  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

  7)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły, a w szczególności:

  1)  systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

  2)  przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły;

  3)  podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach;

  4)  dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;

  5)  uczestnictwa w koncertach i konsultacjach organizowanych przez Szkołę.

§ 30.

 Szkoła pełni funkcje opiekuńcza w stosunku do uczniów w sposób następujący:

  1)  podczas zajęć lekcyjnych w Szkole za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotów;

  2)  podczas koncertów i innych imprez organizowanych na terenie Szkoły, za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele organizujący koncert lub imprezę;

  3)  podczas koncertów i imprez pozaszkolnych za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele organizujący koncert lub imprezę; w drodze do miejsca koncertu (imprezy) oraz po opuszczeniu miejsca koncertu (imprezy) za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice;

  4)  podczas wycieczek szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele organizujący wycieczkę.

§ 31.

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, określają odrębne przepisy lokalne.

§ 32.

Formami nagradzania uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywny udział w życiu artystycznym Szkoły są:

  1)  pochwała ustna na forum szkoły;

  2)  pochwała pisemna na tablicy ogłoszeń;

  3)  list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów);

  4)  nagroda rzeczowa;

  5)  promocja do następnej klasy lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem:

 1. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, z wyjątkiem ucznia klas I–III szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2.  
 3. 3. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 33.

 Formami kar, wobec uczniów Szkoły za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły są:

  1)  upomnienie lub nagana ustna, udzielona przez Nauczyciela lub Dyrektora Szkoły;

  2)  upomnienie lub nagana pisemna, udzielona przez Dyrektora Szkoły.

§ 34.

Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni od otrzymanego upomnienia do Rady Pedagogicznej.

§ 35.

1. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz w następujących przypadkach:

  1)  szczególnie nagannego zachowania w Szkole i poza Szkoła;

  2)  braku poprawy w postawie uczniowskiej po uzyskaniu upomnienia;

  3)  rezygnacji ucznia z nauki w Szkole poprzez złożenie na piśmie oświadczenia w tym zakresie.

§ 36.

1. Nauczyciel przedmiotu pisemnie zawiadamia rodziców ucznia o ewentualnym zagrożeniu promocji.

2. W przypadku zagrożenia promocji ucznia nauczyciel przedmiotu oraz rodzice ustalają przedsięwzięcia mające na celu pomoc uczniowi.

IX. Zasady rekrutacji 

§ 37.

 1. Zasady rekrutacji oraz formy i zakres badania przydatności kandydatów do klasy pierwszej odbywają się na podstawie odrębnego regulaminu, zgodnego z przepisami zawartymi
  w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019r., poz.686).
 2. O przyjęcie do:
 3. klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;
 4. klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej przez kandydata w wieku powyżej wieku określonego w § 37 pkt 1.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej, zwany dalej „wnioskiem”, składa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

2. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów i obejmują:

  1)  sprawdzenie uzdolnień muzycznych;

  2)  sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

3. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:

  1)  poczucia słuchu;

  2)  poczucia rytmu;

  3)  poczucia harmonii;

  4)  pamięci muzycznej;

  5)  inteligencji ogólnej.

4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

5. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły artystycznej do klasy wyższej niż I lub na semestr wyższy niż I oraz w przypadku przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej szkoły artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły artystycznej w trakcie roku szkolnego obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega, lub na semestr, o przyjęcie na który kandydat albo uczeń się ubiega.

6. Szczegółowe zasady i formy rekrutacji oraz tryb informowania kandydatów określa Regulamin przyjmowania kandydatów do  Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach.

7. Informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji podaje się na stronie internetowej Szkoły w terminie co najmniej 1 miesiąca przed terminem rekrutacji.

X. Postanowienia końcowe

§ 38.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach urzędowych.

2. Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.

§ 39.

 Szkoła prowadzi i przechowuje kronikę Szkoły. Opiekę nad kronika sprawuje bibliotekarz szkolny.

§ 40.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 41.

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 42.

 Zmiany Statutu dokonywane są uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 43.

W sprawach nieuregulowanych  w Statucie stosuje się obowiązujące przypisy.

§ 44.

Traci moc Statut Szkoły z dnia 15 września 2014 roku.

§ 45.

Niniejszy statut został uchwalony  przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 października 2019r.

Skip to content